Akty prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazują, że instytucje finansowe, w tym BLender, wdrażają zasadę Know Your Customer (Poznaj Swojego Klienta) poprzez gromadzenie i aktualizowanie wszystkich informacji o kliencie wymaganych przez prawo oraz poprzez stałe monitorowanie transakcji płatniczych wykonywanych przez Klienta w celu zapewnienia, że są one zgodne z wiedzą instytucji na temat Klienta, jego działalności, charakteru ryzyka, źródła funduszy.
Wymagane informacje możemy przekazać nie tylko pisemnie, ale również ustnie, po skontaktowaniu się z firmą BLender pod numerem telefonu 22 153 10 05.

Return to FAQ